Podmínky spolupráce

Všeobecné podmínky

Tyto všeobecné podmínky („ dále jen podmínky“) se vztahují na uživatele, kteří používají web k prodeji vlastních produktů.

Dulapa s.r.o., Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha, IČ: 10946381 Spisová značka C 351131/MSPH Městský soud v Praze „webová stránka“ market.skrinshop.cz).

Dulapa s.r.o. poskytuje na svém webu řadu služeb, které provozuje a spravuje Dulapa s.r.o.. Tyto služby umožňují uživatelům webu (dále jen „uživatelé“) nakupovat a prodávat použité módní výrobky (dále jen „produkty“). Tyto služby jsou k dispozici přímo na webu. Dulapa s.r.o. může za výjimečných okolností přímo nabídnout Produkty k prodeji svým vlastním jménem. V na webu označeny jako prodávané společností Dulapa s.r.o..

Tyto podmínky mají přednost před jakýmikoli jinými obecnými nebo zvláštními podmínkami, které nejsou výslovně schváleny společností Dulapa s.r.o. a uživatelem.

 

Aktualizace platná od 9. prosince 2020:

Použitím služeb Dulapa s.r.o. prodávající souhlasí s podmínkami PayPal (Hyperwallet), což je poskytovatel plateb, který si Dulapa s.r.o. ponechává pro platební transakce prodejců. Tyto podmínky služby PayPal jsou k dispozici zde:

https://www.paylution.com/hw2web/consumer/page/legalAgreement.xhtml

 

Tyto podmínky mohou být případně doplněny podmínkami upravujícími předplatné prémiových služeb a pravidly doporučení, jakož i jakýmkoli dalším zde uvedeným dokumentem. Také vám doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů a soubory cookie společnosti Dulapa s.r.o..

 

  1. Úloha a odpovědnost společnosti Dulapa s.r.o.Uživatelé tímto berou na vědomí, že pokud není u konkrétních produktů, které jsou nabízeny na webových stránkách, uvedeno jinak, role Dulapa s.r.o. bude omezena na působení jako zprostředkovatelská platforma mezi uživateli. Proto, s výjimkou konkrétních případů, nebude Dulapa s.r.o. vystupovat jako prodejce produktů a v žádném okamžiku se nestane vlastníkem produktů. Uživatelé budou vždy jednat, vždy a svým jménem, ​​nikdy jako agenti nebo zástupci společnosti Dulapa s.r.o.. Dulapa s.r.o. není smluvní stranou kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím a tímto se zříká odpovědnosti za takovou smlouvu nebo za její důsledky.Jakákoli kontrola kvality, kterou může společnost Dulapa s.r.o. provádět, musí být navržena tak, aby zajistila, že produkt prodávaný prodejcem odpovídá popisu na stránce produktu vypracované prodejcem. Jakékoli dodávky, které jsou sjednány společností Dulapa s.r.o. a splněny jejími subdodavateli, nesmí znamenat, že společnost Dulapa s.r.o. je smluvní stranou smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.S výjimkou jakýchkoli stížností na opožděné dodání nebo na nedodání Produktů, které lze vytknout společnosti Dulapa s.r.o., je na Prodejci, aby odpověděl na jakoukoli stížnost nebo stížnost týkající se Produktů, které inzerovali online nebo na jejich popis, komentáře kteréhokoli uživatele o stránce produktu, nebo odeslání a dodání produktů prodejcem (bez ohledu na to, zda k této dodávce došlo či nikoli v rámci prodeje, výměny nebo vrácení produktů), a jakýkoli nárok nebo stížnost tohoto druhu bude postoupena prodejci, který je sám odpovědný za jejich vyřízení. 2. Elektronické peněženkyDulapa s.r.o. připomíná prodejcům, že elektronické peněženky již nejsou k dispozici.

 

  1. Prodej produktů3.1. MandátV rámci online zprostředkovatelské služby poskytované společností Dulapa s.r.o. tímto prodávající uděluje společnosti Dulapa s.r.o. mandát k provádění následujících akcí:- zveřejnit na webových stránkách stránku produktu, která představuje nabídku na prodej produktu, včetně veškerého obsahu zahrnutého prodejcem, a případně provést změny na fotografiích produktu, a to v rozsahu odstranění jejich pozadí;- přijmout objednávku zadanou kupujícím jménem a jménem prodávajícího;- otevřít samostatný účet v knihách Dulapa s.r.o., pro a jménem prodejce, a připsat na tento účet cenu produktu; a- obdržet peníze a převést je na účet  prodávajícího po odečtení provize a jakékoli další splatné částky, pokud jakékoli peníze zůstanou mezi stranami nesplacené, jak stanoví článek 10 těchto VOP. 3.2. Vytvoření a úprava stránky produktu3.2.1. Vytvoření stránky produktu

 

Pro každý Produkt, který chce Uživatel nabídnout k prodeji, musí být vypracována Stránka Produktu. Prodejce musí přesně popsat všechny vlastnosti produktu a musí uvést jeho cenu na stránce produktu. Minimální cena každého produktu je dvacet dva (22) eur.Vlastnosti produktu uvedené na stránce produktu, a zejména stav produktu, se musí shodovat s vlastnostmi deklarovanými prodejcem před ověřením společností Dulapa s.r.o..Produkty, které jsou nabízeny k prodeji, musí být k dispozici pro objednání kupujícími, pokud se produkt objeví na stránkách. Prodejce může trvale odebrat produkt, který je inzerován k prodeji, z webu kdykoli, pokud tento produkt nebyl objednán, odstraněním této stránky produktu.Prodávající se zavazuje, že podrobně, čestně a přesně popíše vlastnosti produktu, jeho značku a jakékoli vadné zpracování, poškození nebo opotřebení či jiný atribut produktu, o kterém by kupující měl znát v době nákupu produktu. Prodávající se zavazuje nezveřejňovat pozměněné zobrazení produktu. Pokud by produkt před uvedením do prodeje prošel viditelnými změnami, prodávající se zavazuje, že to uvede na stránce produktu.Společnost Dulapa s.r.o. je oprávněna přijmout nebo odmítnout stránku produktu prodávajícího před jejím online umístěním na web, aby byla zajištěna soudržnost produktů nabízených k prodeji na tomto webu. Pokud bude stránka produktu přijata, společnost Dulapa s.r.o. zašle prodávajícímu e-mail týkající se ceny s uvedením provize, kterou odečte od ceny. 3.2.2. Změna stránky produktuProdejci mohou přidávat komentáře do prostoru vyhrazeného pro tento účel. Mohou také přidat další fotografie produktu, který je uveden na webu, po zveřejnění stránky produktu na webu. Jakékoli přidání obrázků podléhá ověření společností Dulapa s.r.o.. Tyto úpravy stránky produktu se nebudou vztahovat na probíhající transakce (zejména poté, co kupující zadá objednávku produktu).

 

Prodejce může snížit cenu produktu, v takovém případě bude provize společnosti Dulapa s.r.o. upravena v souladu se stupnicí provizí zobrazenou na konci těchto podmínek a předchozí cena bude uvedena na stránce produktu přeškrtnutá.Společnost Dulapa s.r.o. může navrhnout, aby prodávající upravil cenu produktu, aby byl v souladu s cenami ostatních produktů uvedených na webových stránkách a obecně s očekáváními trhu. Prodejci proto souhlasí s tím, že budou ceny svých produktů v dobré víře prodiskutovávané s Dulapa s.r.o.. Jakákoli změna Ceny ze strany Dulapa s.r.o. vstoupí v platnost až po přijetí prodejcem. Aby se předešlo pochybnostem, je cena produktu stanovena prodejcem.Během celého procesu prodeje bude mít prodejce plnou viditelnost nad cenou a odpovídající provizí. Před inzerováním svých produktů k prodeji na webu nebo snížením ceny produktu musí prodejci pokaždé potvrdit, že akceptují cenu a kolektivní provizi společnosti Dulapa s.r.o.. 4. Funkce „Vytvořit nabídku“Funkce „Vytvořit nabídku“ umožňuje kupujícím důvěrně vyjednat cenu produktu zasláním nabídky prodejci, který ji může buď přijmout, nebo odmítnout, nebo učinit protinabídku kupujícímu.Cena navrhovaná jako součást nabídky nesmí být nižší než 70% ceny produktu ani vyšší než cena produktu.

 

  1. Možnost pro Dulapa s.r.o. získat produkt přímoVe výjimečných případech může společnost Dulapa s.r.o. po analýze produktového listu společnosti Dulapa s.r.o. a jednání o ceně nabídnout přímé zakoupení produktu prodávajícího. 6. Kontrola souladu produktůPokud v době kontroly dodržování předpisů prováděné společností Dulapa s.r.o. v případech, kdy je tato odpovědná za zajištění dodávky produktů zakoupených kupujícími, společnost Dulapa s.r.o. zjistí, že produkt není v souladu se stránkou produktu vypracovanou Prodávající (například z hlediska stavu Produktu) se Dulapa s.r.o. zavazuje, podle uvážení Kupujícího, jednat s Prodávajícím a Kupujícím o zajištění snížení Ceny, nebo zrušit Transakci a vrátit kupujícímu peníze.Pokud bude Transakce zrušena a pokud si bude chtít Prodávající získat svůj Produkt zpět, společnost Dulapa s.r.o. vyúčtuje Prodávajícímu fixní poplatek ve výši 12 £ včetně daně za nevyhovující a / nebo padělaný předmět, odpovídající minimálním manipulačním nákladům (náklady zaslání produktu společnosti Dulapa s.r.o., náklady na odstranění pozadí z fotografií, náklady na zaslání produktu zpět prodejci). 7. Důsledky nemožnosti dodat Produkty7.1. Pokud jsou odeslány prostřednictvím Dulapa s.r.o. CollectivNení-li možné vrátit Prodávajícímu produkt, který není v souladu s právními předpisy, například z důvodu nesprávné adresy uvedené prodejcem nebo zaslání zásilky zpět z důvodu nepřijetí příjemcem, bude zaslán e-mail a prodejci produktu bude provedeno telefonní volání. Pokud nebude poskytnuta žádná odpověď, budou produkty uchovávány k dispozici prodejci na jeho vlastní riziko a náklady (včetně nákladů na skladování a manipulaci po dobu šesti (6) měsíců od odeslání následujícího e-mailu od Dulapa s.r.o..Pokud si chce Prodávající stáhnout svůj Produkt, musí o to požádat prostřednictvím dopisu zaslaného doporučenou poštou s potvrzením o přijetí společnosti Dulapa s.r.o. na adresu uvedenou v článku 12 níže a provést bankovní převod ve výši 12 EUR (nebo ekvivalent v místní měna) včetně daní, což odpovídá nestlačitelným nákladům. Po přijetí platby zašle Dulapa s.r.o. Produkt zpět Prodávajícímu do patnácti (15) pracovních dnů.Pokud produkt nebude nárokován od společnosti Dulapa s.r.o. ve výše uvedené časové lhůtě šesti (6) měsíců, stane se vlastníkem nenárokovaného produktu společnost Dulapa s.r.o.. Produkt bude poté buď zničen, nebo darován charitě, pokud to jeho stav umožňuje, po posledním pokusu kontaktovat prodejce, který nevyvolá odpověď do osmi (8) dnů. 7.2. Pokud je odeslán prodejcemPokud není možné dodat Produkt kupujícímu, například pokud je adresa uvedená kupujícím nesprávná nebo je zásilka odeslána zpět z důvodu nepřijetí kupujícím, bude zásilka vrácena prodávajícímu v souladu s podmínky dopravce zvoleného dopravcem. 8. Závazky a povinnosti prodávajícíhoProdávající se zavazuje prodávat pouze Produkty, jejichž je výhradním vlastníkem, nebo v případě prodeje zásilky použitých výrobků jménem osoby, která je vlastníkem konkrétního produktů. Prodejce tímto prohlašuje, že žádným způsobem neporušuje platné zákony a předpisy a neporušuje práva žádných třetích stran tím, že předloží stránku produktu společnosti Dulapa s.r.o. nebo nabídne produkt k prodeji prostřednictvím webové stránky.Prodávající zaručuje, prohlašuje a zavazuje se, že původ, stav a vlastnosti Produktu, které nabízejí na Webových stránkách, jsou v souladu s popisem Produktu na odpovídající stránce Produktu, a že Produkt, který je nabízen k prodeji není padělaný. Pokud o to VC požádá, musí mu prodejci neprodleně poskytnout všechny doklady prokazující jejich vlastnictví Produktů nabízených k prodeji a / nebo původu těchto Produktů. Společnost Dulapa s.r.o. je oprávněna vymazat profil a / nebo produktovou stránku prodejce, který společnosti neposkytne důkazy o svých vlastnických právech k produktům nabízeným k prodeji a / nebo původu produktu. Prodávající nebude mít nárok na jakékoli právo na náhradu, pokud Dulapa s.r.o. tyto informace z výše uvedených důvodů smaže.Prodejce je jedinou osobou odpovědnou za prodej Produktu. Prodávající se zdrží prodeje jakéhokoli Produktu, jehož prodej je zakázán nebo by porušil platné zákony a předpisy a / nebo porušil práva třetích stran.

 

Prodávající se zavazuje zejména neprodávat prototypy (oblečení nebo doplňky, které jsou vytvořeny před sériovou výrobou) nebo uniformy (oblečení nebo doplňky určené pro použití zaměstnanci určitých značek) nebo produkty, které byly zahrnuty do „prodeje zaměstnancům“  a jehož další prodej není povolen, s ohledem na to, že společnost Dulapa s.r.o. nebude moci ověřit, zda je takový zákaz použitelný. Pokud by se společnost Dulapa s.r.o. dozvěděla, že jakékoli takové Produkty jsou nabízeny k prodeji na Webových stránkách, mohou být stránky Produktů příslušných Produktů a / nebo Profily jejich prodejců právem vymazány a tyto nebudou moci požadovat žádné právo ke kompenzaci.Jakmile je stránka produktu prodávajícího uvedena online, musí prodávající pravidelně přistupovat ke svému účtu, aby mohl vyhodnotit všechny nevyřízené transakce a sledovat je. Pokud se Prodávající nebude moci připojit a sledovat svůj účet po delší dobu, musí informovat potenciální kupující o prodlouženém časovém harmonogramu plnění kliknutím na tlačítko „Chystám se na dovolenou“ přímo na stránce Produktu příslušného Produktu. Po svém návratu mohou obnovit prodej kliknutím na zelené tlačítko „Zpět z dovolené“. 9. Výpočet provizíSlužby nabízené společností Dulapa s.r.o. budou odměňovány provizí, kterou společnost Dulapa s.r.o. odečte z ceny produktu zaplacené kupujícím.Společnost Dulapa s.r.o. vypočítá tuto provizi pomocí stupnice provize uvedené na konci těchto podmínek, s výhradou veškerých prodejů obchodními prodejci nebo prodejů produktů, které jsou opět uvedeny do prodeje, na které se nebude vztahovat níže uvedená pevná provize.Provize přijatá společností Dulapa s.r.o. odpovídá částce zaplacené za každou Transakci společnosti Dulapa s.r.o. kupujícími na oplátku za zprostředkovatelské služby mezi prodejcem a kupujícím a případně za kontrolu a odeslání produktů. Tato provize bude zahrnuta do prodejní ceny produktu, jak je uvedena na webových stránkách. Tento způsob výpočtu splatných provizí se bude vztahovat na všechny produkty, které jsou nabízeny k prodeji na webu, včetně produktů, které jsou nabízeny k prodeji do 3. dubna 2019.

 

Vezměte prosím na vědomí, že přijetí nové stupnice provize nezpůsobí žádné vrácení peněz za transakce, které byly dokončeny dříve (například pokud prodejce zjistí rozdíl mezi dříve vyplacenou provizí a provizí na základě nové stupnice provizí).V případě položek, které jsou nabízeny k prodeji prostřednictvím prémiové služby, si přečtěte podmínky používání prémiové služby společnosti Dulapa s.r.o.. Pokud bude Produkt nabízen k prodeji prostřednictvím „Standardní služby“ a následně prostřednictvím „Prémiové služby“, mají přednost podmínky používání „Prémiové služby“. 10. Prodej produktů a platby splatné prodávajícímu10.1. Proces kontroly objednávkyProdávající bere na vědomí, že informace týkající se objednávky zadané kupujícím budou automaticky zpracovány naším partnerem odpovědným za prevenci podvodů, přičemž cílem tohoto automatizovaného zpracování údajů je zabránit podvodům s bankovními kartami.Náš partner odpovědný za prevenci podvodů a / nebo oddělení „Rizika“ společnosti Dulapa s.r.o. může také provádět kontroly u Kupujícího, telefonicky, e-mailem nebo poštou, za účelem potvrzení Objednávky před odesláním Produktu ; tyto kontroly mohou rovněž zahrnovat požadavek na další důkazy.Na základě provedených kontrol může Dulapa s.r.o. zrušit objednávku, pokud jsou informace poskytnuté kupujícím záměrně chybné, nebo podvodné, a to i po potvrzení objednávky. V takovém případě bude Kupující e-mailem informován o opatřeních přijatých společností Dulapa s.r.o., která uvede Produkt zpět do prodeje na účet Prodávajícího. 10.2. Odesílání a doručování produktů10.2.1. Produkty, které jsou kupujícímu odeslány přímo prodávajícímNěkteří prodejci mohou za určitých podmínek a podle uvážení kupujícího dodávat produkty přímo kupujícím. Pouze prodejci, kteří získali status „Trusted Vendor“ nebo „Expert Vendor“

 

jak je popsáno v části s názvem „Informace pro spotřebitele“, přístupné na následující adrese: https://fr.Dulapa s.r.o.collective.com/information-consommateur.shtml může provádět přímé dodávky. Od 18. března 2020 a po neomezenou dobu budou všechny produkty dodávány přímo prodejcem, bez ohledu na jeho stav.Prodejce, jehož produkt byl objednán kupujícím, obdrží e-mailem oznámení o tomto prodeji s informací, že produkt musí být kupujícímu zaslán, aby zkontroloval jeho soulad s jeho popisem na odpovídající stránce produktu. E-mail bude obsahovat předplacený poštovní poukaz umožňující prodejci bezplatně zaslat produkt kupujícímu.Tento předplacený poštovní poukaz je platný pouze pro prodejce, kteří pobývají v kontinentální Francii a Monaku (přes Colissimo), ve Velké Británii a Německu (přes DHL) nebo v Rakousku, Belgii, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Dánsku, Itálii, Španělsko, Finsko, Irsko a Švédsko (prostřednictvím Fedexu).Prodejci musí zajistit důkazy o odeslání každé zásilky, kterou odesílají kupujícím.Prodejci by se měli snažit zaslat Produkty, které prodávají prostřednictvím dopravce, který jim byl přidělen (po vytištění předplaceného poštovního poukazu) do sedmi (7) pracovních dnů od potvrzení prodeje. Kromě produktů a příslušenství, které se s nimi prodává, nesmí být přiložen žádný předmět, zejména žádná propagační nebo reklamní dokumentace.Společnost Dulapa s.r.o. se zříká jakékoli odpovědnosti vůči prodejci v případě poškození způsobeného Produktem nebo v případě ztráty Produktu během jeho přepravy ke Kupujícímu, pokud je zásilka odeslána bez předplaceného poukazu.Za účelem optimálního pojištění produktů při přepravě ke kupujícím mohou prodejci z vlastní iniciativy a na vlastní náklady uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající ztrátu nebo škodu způsobenou na produktu během přepravy. V takovém případě by Prodejci neměli používat předplacený poukaz zaslaný společností Dulapa s.r.o..V každém případě jsou prodejci odpovědní za dodržení dodacích lhůt, na které byli kupující upozorněni během procesu objednávání.

 

10.2.2. Produkty, které se přepravují přes Dulapa s.r.o.Prodejce, jehož produkt byl objednán kupujícím, obdrží e-mailem oznámení o tomto prodeji s informací, že produkt musí být zaslán společnosti Dulapa s.r.o. za účelem kontroly popisu stavun na odpovídající stránce produktu. E-mail bude obsahovat předplacený poštovní poukaz umožňující prodejci zdarma zaslat produkt společnosti Dulapa s.r.o..Tento předplacený poštovní poukaz je platný pouze pro prodejce, kteří pobývají v kontinentální Francii a Monaku (přes Colissimo), ve Velké Británii a Německu (přes DHL) nebo v Rakousku, Belgii, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Dánsku, Itálii, Španělsko, Finsko, Irsko a Švédsko (prostřednictvím Fedexu).Prodejci, kteří sídlí v jiných než výše uvedených zemích nebo na francouzských zámořských územích a panstvích („DOM-TOM“), musí nést veškeré náklady na dopravu, manipulaci a pojištění svého Produktu, dokud nedosáhnou jednotky pro kontrolu shody společnosti Dulapa s.r.o..Prodejci musí zajistit důkazy o odeslání každé zásilky zaslané společnosti Dulapa s.r.o..Prodejci by se měli snažit zaslat Produkty, které prodávají prostřednictvím dopravce, který jim byl přidělen (po vytištění předplaceného poštovního poukazu) do sedmi (7) pracovních dnů od potvrzení prodeje. Kromě produktů a příslušenství, které se s nimi prodává, nesmí být přiložen žádný předmět, zejména žádná propagační nebo reklamní dokumentace.Dulapa s.r.o. se zříká jakékoli odpovědnosti vůči prodejci v případě poškození způsobeného Produktem nebo ztráty Produktu během jeho přepravy do Dulapa s.r.o., pokud je zásilka odeslána bez předplaceného poukazu.Dulapa s.r.o. se tímto zříká odpovědnosti za jakékoli poškození nebo ztrátu Produktů, dokud neobdrží Produkty, které jí byly zaslány. V případě ztráty nebo poškození Produktu dopravcem, kterému byl Produkt pověřen Prodávajícím k odeslání do Dulapa s.r.o., bude náhrada dlužná Prodávajícímu spočívat v kompenzaci nabízené dopravcem.   10.2.3. Stav produktů při dodáníProdávající se zavazuje dodávat pouze produkty, které jsou dokonale čisté (tj. Produkty, které byly v případě potřeby vyčištěny a vyžehleny).V případě dodávek tranzitních prostřednictvím Dulapa s.r.o. je společnost Dulapa s.r.o. oprávněna fakturovat Prodávajícímu přiměřené náklady vzniklé při čištění a / nebo žehlení Produktů a je oprávněna odečíst tyto náklady od veškerých peněz, které Prodávajícímu způsobí Dulapa s.r.o. Kolektivní. Aby se předešlo jakýmkoli sporům, prodávající se zavazuje věnovat zvláštní pozornost balení produktů, které odesílají (například použitím neprůhledných obálek nebo obalů vyztužených bublinkovou fólií a pružných upevňovacích prvků). Prodávající se zavazuje uchovávat důkazy o odeslání jakéhokoli balíku, který je odeslán, na bezpečném místě, po dobu jednoho měsíce následujícího po datu odeslání.V případě přímého dodání, pokud si kupující stěžuje na dodání Produktu, který je ve špatném stavu, po prošetření reklamace Kupujícího informuje Dulapa s.r.o. Prodávajícího, je-li to relevantní, že mu bude Produkt neprodleně vrácen. 10.3. Platba prodávajícíhoPeníze získané od kupujícího po odečtení  provize způsobené společností Dulapa s.r.o.,  jakýchkoli nákladů na ověření,  nákladů na přepravu, a  jakékoli částky peněz, které zůstanou v důsledku společnosti Dulapa s.r.o., například jako jakékoli náklady na čištění a žehlení zaplatí Dulapa s.r.o. prodejci v plné výši. Kolektivně poté, co oddělení dodržování předpisů společnosti Dulapa s.r.o. potvrdí, že produkt vyhovuje stránce produktu, nebo do tří (3) dnů od potvrzení kupujícího o přijetí produktu, pokud tento neprovedl tranzit prostřednictvím společnosti Dulapa s.r.o.. V případě změny stupnice provizí budou všechny nevyřízené nabídky ke dni, kdy nová stupnice provizí vstoupí v platnost, neplatné.Po dodání Produktu Kupujícímu je však Prodávající povinen vrátit peníze obdržené od společnosti Dulapa s.r.o. za Transakci, a to okamžitě po obdržení žádosti, aby tak učinil, od společnosti Dulapa s.r.o., a musí uhradit Kupujícímu náklady na přepravu, pokud(i) se ukáže, že je produkt padělek, nebo produkt, jehož prodej je zakázán, v rozporu s povinnostmi prodejce popsanými v článku 10.5 těchto podmínek; nebo(ii) Kupující uplatní své právo odstoupit od prodeje v zákonné lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů v případě Produktu zakoupeného od Obchodního prodejce.Pokud společnost Dulapa s.r.o. nezaplatila Prodávajícímu žádné peníze v souvislosti s Transakcí, není Prodávající oprávněn požadovat jakoukoli platbu za Produkt, která bude Kupujícím nebo Dulapa s.r.o. platně vrácena.Prodejce se tímto vzdává veškerých nároků na peníze (úroky nebo jiné) generované dočasným zablokováním jakýchkoli částek získaných společností Dulapa s.r.o. v rámci Transakce.Pokud by Prodávající chtěl, aby peníze, které dluží, byly zaplaceny bankovním převodem, provede se bankovní převod na bankovní účet určený Prodávajícím. Společnost Dulapa s.r.o. provede bankovní převody pouze poté, co oddělení shody společnosti Dulapa s.r.o. potvrdí, že produkt vyhovuje stránce produktu, nebo do tří (3) dnů od potvrzení kupujícího o přijetí produktu, pokud tento neprošel přes VC. Pokud se prodejce rozhodne pro platbu bankovním převodem na svůj bankovní účet, mohou mu být účtovány bankovní náklady, například v případě účtů se sídlem v jiných zemích než ve Francii. Prodávající by měl zkontrolovat podmínky platné pro takové transakce u bankovní instituce, která vede příslušný bankovní účet.V případě reklamace nebo stížnosti kupujícího je společnost Dulapa s.r.o. oprávněna zadržet platbu prodávajícímu, dokud nebude reklamace nebo stížnost vyřešena. Prodejci by si měli uvědomit, že peníze, které jim náležejí, nebudou připsány okamžitě na jejich bankovní účet nebo účet PayPal, kvůli zpoždění zpracování a manipulace přibližně pět (5) pracovních dnů (v případě bank) po nalezení produktu aby byla v souladu, tato zpoždění podléhají fluktuacím a jsou poskytována pouze pro informační účely.

 

Pokud prodávající nezaplatí žádné peníze, které jsou splatné společnosti Dulapa s.r.o., je společnost Dulapa s.r.o. poté, co na to prodejce písemně upozorní, oprávněna (i) započíst všechny peníze, které zůstanou splatné, proti penězům, které má zaplatit tomuto prodejci a / nebo (ii) zabavit jakékoli produkty, které prodávající koupil nebo prodal, až do úplného zaplacení peněz, které jsou splatné společnosti Dulapa s.r.o., a / nebo (iii) přednostně kompenzovat peníze, které obdrží jako součást nové Transakce proti penězům, které zůstanou splatné, za předpokladu, že Prodávající vyrovná jakýkoli nevyrovnaný zůstatek, aby mohl získat nový Produkt, který plánuje koupit.Aby mohli prodejci přijímat platby, musí do svého klientského účtu zadat údaje o svém bankovním účtu nebo o účtu PayPal, aby mohla společnost Dulapa s.r.o. provést převod na svůj bankovní účet nebo svůj účet PayPal. Upozorňujeme, že příjmení a křestní jméno prodejce musí odpovídat jménům bankovního účtu, aby mohla být příslušná banka autorizována. Pokud se prodejce rozhodne pro platbu bankovním převodem na svůj účet PayPal, mohou mu být účtovány poplatky PayPal. Prodejce by měl zkontrolovat podmínky služby PayPal ve své zemi.Aktualizace platná od 9. prosince 2020:Používáním služeb společnosti Dulapa s.r.o. prodávající souhlasí s podmínkami společnosti PayPal (Hyperwallet), která je poskytovatelem plateb uchovávaných společností Dulapa s.r.o. pro platební transakce prodejců. Tyto podmínky služby PayPal jsou k dispozici zde: https://www.paylution.com/hw2web/consumer/page/legalAgreement.xhtml10.4. Prodej výrobků dovážených do Evropského hospodářského prostoruDulapa s.r.o. si vyhrazuje právo požadovat, aby Prodejci, kteří mají sídlo mimo území Evropského hospodářského prostoru nebo kteří nabízejí k prodeji Produkty umístěné mimo toto území, poskytli všechny dokumenty potvrzující, že získali povolení od držitele práv.Pokud prodejce tyto dokumenty společnosti Dulapa s.r.o. neposkytne, je společnost Dulapa s.r.o. oprávněna zrušit jakoukoli transakci a pozastavit účet prodejce.Společnost Dulapa s.r.o. je oprávněna fakturovat prodejci veškeré clo, které je vybíráno při odeslání produktu prodejcem společnosti Dulapa s.r.o..

 

10.5. Reklama padělaných produktů nebo produktů, jejichž prodej je na webových stránkách zakázánDulapa s.r.o. je signatářem francouzské úmluvy proti prodeji padělaného zboží přes internet Charte de lutte contre la contrefaçon sur Internet. Dulapa s.r.o. se zavazuje uplatňovat postupy přijímání opatření proti prodeji padělaného zboží, které jsou popsány v Listině, ve prospěch spotřebitelů i držitelů práv.Fyzickým prozkoumáním produktů před jejich odesláním kupujícímu se společnost Dulapa s.r.o. vynasnaží zabránit prodeji padělaných produktů nebo produktů, jejichž prodej je zakázán (například produkty, které porušují platné zákony nebo předpisy nebo porušují práva třetích stran). , jako jsou prototypy (oblečení nebo doplňky vytvořené před sériovou výrobou), uniformy (oblečení nebo doplňky určené pro použití zaměstnanci určitých značek) nebo produkty vznikající z „prodeje zaměstnancům“ nebo „prodeje tisku“, jejichž další prodej není povolen zapojenými módními domy.Prodejci zaručují a prohlašují, že produkty, které uvedli do prodeje, nejsou padělané a že jejich prodej není zakázán. Pokud však Kupující obdrží péči o fyzickou kontrolu Produktu, obdrží padělaný předmět nebo Produkt, jehož prodej je zakázán, může jej za účelem vrácení peněz vrátit společnosti Dulapa s.r.o..Pokud bude objeven padělaný výrobek nebo výrobek, jehož prodej je zakázán, bude okamžitě stažen z oběhu a účet prodejce může být dočasně nebo trvale pozastaven.Kromě toho, pokud bude padělaný výrobek nebo výrobek, jehož prodej je zakázán, nabízen k prodeji na webových stránkách, nese prodejce tohoto výrobku riziko, že se tohoto produktu mohou zmocnit příslušné orgány nebo vlastník příslušné značky , který by jej mohl zabavit nebo zničit. Prodejce poté bude muset dotyčný Produkt osobně stáhnout na své výhradní riziko a náklady.Upozorňujeme, že na padělání se vztahují zvláštní sankce.

 

Pokud by padělaný Produkt nebo Produkt, jehož prodej je zakázán, byl přesto nabídnut k prodeji nebo zabaven příslušnými orgány nebo značkou, která vlastní příslušná práva k duševnímu vlastnictví, nebo držitelem práv po jeho prodeji, Transakce bude zrušeno. Prodejce poté musí společnosti Dulapa s.r.o. vrátit peníze, které přijal v souvislosti s prodejem sporného produktu, a musí společnosti Dulapa s.r.o. nahradit veškeré náklady, které vzniknou tomuto subjektu a / nebo kupujícímu v důsledku činnosti prodejce; kupující je rovněž odpovědný za veškeré náklady, ztráty, výdaje a škody vzniklé společnosti Dulapa s.r.o. v souvislosti s jakýmkoli právním jednáním v souvislosti se sporným produktem.V případě pochybností o pravosti Produktu si společnost Dulapa s.r.o. vyhrazuje právo požadovat od Prodávajícího veškeré doklady potvrzující pravost Produktu a pozastavit účet Prodávajícího, dokud tyto dokumenty neobdrží. Společnost Dulapa s.r.o. je rovněž oprávněna kontaktovat prodejce za účelem ověření pravosti produktu. 11. Převod vlastnictví Produktů a rizikaProdukty zůstanou majetkem prodávajícího, nebo pokud by společnost Dulapa s.r.o. sama vystupovala jako prodejce svých vlastních produktů společnosti Dulapa s.r.o., dokud společnost Dulapa s.r.o. neobdrží úplnou platbu ceny objednávky od kupujícího, včetně obou kapitálových a doplňkové prvky (daně, náklady na ověření, náklady na přepravu a další případné další náklady). K převodu rizik ztráty nebo poškození Produktu na Kupujícího dojde po převzetí Produktu Kupujícím nebo třetí stranou, kterou má Kupující pověřit jednat jejich jménem. Kupující proto nese riziko spojené s jakoukoli škodou způsobenou na Produktu po jeho obdržení. 12. Reklamace a vrácení12.1. Nepřijetí nebo pozdní dodání ProduktuPokud kupující neobdrží produkty do třiceti (30) dnů od data objednávky nebo v případě, že společnost Dulapa s.r.o. prodává své vlastní produkty přímo na webových stránkách, neobdrží kupující produkty v den dodání uvedený po zadání Objednávky může Kupující zrušit Transakci zasláním doporučeného dopisu s potvrzením o přijetí na následující adresu: Dulapa s.r.o., 255 boulevard Pereire, 75017 Paříž, Francie, za předpokladu, že si nejprve vyzve Dulapa s.r.o., týmiž prostředky k nápravě situace v přiměřené lhůtě a za předpokladu, že dodávka neměla proběhnout v této dodatečné lhůtě.Společnost Dulapa s.r.o. vrátí kupujícímu náhradu do čtrnácti (14) kalendářních dnů následujících po dni, kdy společnost Dulapa s.r.o. obdrží dopis zaslaný doporučenou poštou s potvrzením o přijetí, které ho informuje o zrušení Transakce.Pokud kupující obdrží produkty, přestože již transakci zrušil, musí produkty vrátit a společnost Dulapa s.r.o. se zavazuje vrátit cenu vrácených produktů, náklady na ověření, náklady na přepravu (v případě vrácení objednávky jako celý) a náklady na vrácení Produktu společnosti Dulapa s.r.o. do čtrnácti (14) kalendářních dnů po obdržení úplných Produktů v původním stavu společností Dulapa s.r.o.. Tato vrácení musí proběhnout v souladu s podmínkami článku 12.3.3 níže.V případě zrušení bude kupujícímu vrácena hotovost (peníze budou připsány na bankovní kartu, kterou kupující použil k provedení platby, nebo na účet PayPal kupujícího) za předpokladu, že v každém případě Dulapa s.r.o. nemá podezření, že žádost o zrušení nebo vrácení peněz z důvodu úplného nebo částečného neobdržení objednaného Produktu byla podána podvodně. V případě částečného zrušení bude vrácena pouze část Objednávky, která je zrušena v souladu s výše uvedenými podmínkami. 12.2. Produkty, které nejsou v souladu s jejich Produktovou stránkouVezměte prosím na vědomí, že zapojení Dulapa s.r.o. do řešení reklamací nebo stížností na základě nákupu od obchodního prodejce má usnadnit postup a nevede k tomu, že Dulapa s.r.o. bude považována za stranu prodeje. 12.2.1. Zjištění během kontroly kvality prováděné společností Dulapa s.r.o.Pokud Dulapa s.r.o. zjistí, že Produkty částečně odpovídají jejich popisu, pak dle uvážení Kupujícího (i) vyjedná s Prodávajícím nižší cenu, nebo (ii) zruší prodej a vrátí Kupujícímu peníze. Pokud se kupující a prodávající dohodnou na snížení ceny, může mít kupující podobu dobropisu od společnosti Dulapa s.r.o., nákupního poukazu nebo platby připsané na způsob platby použitý kupujícím.V případě produktů, které neodpovídají jejich popisu na stránce produktu poskytnuté prodejcem, produktů, které jsou padělané nebo jejichž prodej je zakázán, společnost Dulapa s.r.o. transakci zruší a vrátí kupujícímu peníze.V případě zrušení transakce může kupující získat peněžní náhradu, která bude připsána na způsob platby, který kupující původně použil. V případě částečného zrušení bude vrácena pouze část objednávky, která je zrušena v souladu s výše uvedenými podmínkami.

 

12.2.2. Zjištění nesouladu při převzetí Produktu Kupujícím(i) Případ produktu zakoupeného od neobchodního prodejce:Pokud by byl produkt odeslán prostřednictvím Dulapa s.r.o.:Pokud kupující zjistí, že produkt neodpovídá jeho popisu na stránce produktu, musí kontaktovat společnost Dulapa s.r.o. e-mailem do čtrnácti (14) dnů od data, kdy produkt obdržel.Kupující musí vysvětlit, jakým způsobem a do jaké míry Produkt neodpovídá stránce Produktu, a musí poskytnout fotografie umožňující doložit jejich tvrzení.Pokud by se tvrzení o nesouladu produktu se stránkou produktu na první pohled zdálo oprávněné na základě vysvětlení kupujícího a fotografií, společnost Dulapa s.r.o. zmocní kupujícího k zaslání produktu zpět.Po obdržení produktu jej Dulapa s.r.o. zkontroluje, zda skutečně nevyhovuje stránce produktu. Pokud je nesoulad potvrzen, společnost Dulapa s.r.o. vrátí kupujícímu peníze. Vrácení peněz proběhne připsáním způsobu platby, který použil kupující k provedení počáteční platby.Všechny produkty vrácené kupujícími z důvodu nedodržení stránky s produktem musí být vráceny v zapečetěném formuláři (štítku), který původně nalepil Dulapa s.r.o. na produkt při jeho odeslání.Pokud kupující obdrží padělaný produkt nebo produkt, jehož prodej je zakázán, může produkt vrátit společnosti Dulapa s.r.o. a zajistit vrácení peněz, s výjimkou případu podvodu z jeho strany.Pokud se kupující rozhodl pro odeslání produktu přímo prodávajícím:Pokud kupující zjistí, že produkt neodpovídá jeho popisu na stránce produktu, musí kontaktovat společnost Dulapa s.r.o. e-mailem do sedmdesáti dvou (72) hodin od data, kdy produkt obdržel.Kupující musí vysvětlit, jakým způsobem a do jaké míry Produkt neodpovídá stránce Produktu, a musí poskytnout fotografie umožňující doložit jejich tvrzení.Pokud by se tvrzení o nesouladu Produktu se Stránkou Produktu na první pohled zdálo oprávněné na základě vysvětlení Kupujícího a fotografií, Dulapa s.r.o. opravní Kupujícího k zaslání Produktu zpět Prodávajícímu. Společnost Dulapa s.r.o. vrátí kupujícímu po potvrzení převzetí produktu prodejcem. Vrácení peněz proběhne připsáním způsobu platby, který použil kupující k provedení počáteční platby.(ii) Případ produktu zakoupeného od obchodního prodejce:

 

Pokud kupující zjistí, že produkt neodpovídá jeho popisu na stránce produktu, má právo uplatnit reklamaci u obchodního prodejce prostřednictvím společnosti Dulapa s.r.o. v souladu s příslušnými zákonnými zárukami.Při reklamaci Produktu, který neodpovídá jeho popisu na stránce Produktu, musí Kupující Produkt vrátit nebo ho dát k vyzvednutí.Obchodní prodejci tímto berou na vědomí a souhlasí s tím, že pokud jim Kupující vrátí Produkt z důvodu nedodržení jeho popisu na příslušné stránce Produktu nebo z důvodu nesplnění zákonných povinností Obchodního prodejce, nemusí Obchodní prodejce odmítnout použít výše uvedené podmínky a musí v přiměřené lhůtě přijmout vhodná opatření.Pokud se Kupující domnívá, že obdržel padělaný předmět nebo Produkt, jehož prodej je zakázán, musí upozornit Dulapa s.r.o. e-mailem do sedmdesáti dvou (72) hodin po obdržení Produktu a může Produkt vrátit společnosti Dulapa s.r.o. v pořadí zajistit vrácení peněz, kromě případu podvodu z jejich strany.Ustanovení tohoto článku nezpůsobí, že Dulapa s.r.o. bude stranou prodeje mezi prodávajícím a kupujícím. Dulapa s.r.o. se tímto zříká odpovědnosti za jakékoli neplnění povinností vyplývajících z tohoto článku 12 ze strany obchodního nebo neobchodního prodejce, zejména v případě, že prodávající nedodrží svou povinnost vrátit kupujícímu nebo mu zaplatit jakékoli další odškodnění v souvislosti s Produktem, které je Kupujícím vráceno, protože neodpovídá jeho popisu na odpovídající stránce produktu, protože je padělaný nebo je zakázán jeho prodej. 12.3. Zvláštní ustanovení vztahující se na obchodní prodejce12.3.1. Stav obchodního prodejceJakýkoli obchodní prodejce se musí na webu deklarovat jako takový. Dulapa s.r.o. tímto připomíná, že prodejci zavádějící obchodní praktiky jsou přísně zakázány.Při registraci na webu nebo dokonce následně, pokud se jejich stav po registraci změní, musí proto obchodní prodejci oznámit společnosti Dulapa s.r.o., že jednají profesionálně. Společnost Dulapa s.r.o. o tom poté informuje uživatele.Na obchodníky se nevztahuje standardní stupnice provize a budou mít prospěch ze zvláštních pravidel provize v rámci své kupní smlouvy o zásilce nebo online zprostředkování.

 

12.3.2. Obecné povinnosti obchodních prodejcůProdejci obchodu (včetně Dulapa s.r.o., když nabízí své vlastní produkty k prodeji přímo uživatelům na webu) se zavazují plnit své zákonné povinnosti spojené s prodejem produktů neobchodním kupujícím a zavazují se zejména:- nedopustit se žádného činu nebo opomenutí, které by mohlo Kupce uvést v omyl, aby si koupili Produkt, který by si jinak nekoupili;- ctít právo neobchodních kupujících na odstoupení, jak je stanoveno příslušnými pravidly a předpisy, jakož i všechna další práva, která kupující mohou mít podle platných pravidel a předpisů, a zejména podle příslušných zákonných záruk; a- zajistit, aby jakýkoli Produkt, který nabízejí k prodeji na Webových stránkách, odpovídal jeho popisu na Produktové stránce, měl uspokojivou kvalitu a byl vhodný pro použití uvedené Obchodním prodejcem v popisu nebo pro jakékoli použití, pro které tento druh Produkt je obvykle navržen a kromě případů, kdy je poskytnut jinak, neobsahuje žádné závady ovlivňující jeho materiály, design nebo výrobu aproto kupujícímu garantujte zákonnou záruku shody a zákonnou záruku za skryté vady.Obchodníci jsou navíc odpovědní za to, že před příslušnými orgány učiní veškerá požadovaná prohlášení, aby dodržovali příslušná regulační ustanovení (například jejich registrační povinnosti).Dulapa s.r.o. tímto upozorňuje Prodejce na skutečnost, že Prodejci, kteří pravidelně prodávají zboží nebo prodávají velké množství zboží, mohou být daňovými nebo jinými orgány kvalifikováni jako obchodní prodejci, a proto se na ně mohou vztahovat povinnosti, které jsou vztahující se na Prodejce obchodu na základě příslušných předpisů a těchto podmínek. Za dodržení všech svých povinností, včetně předložení požadovaných prohlášení příslušným orgánům za účelem dodržení platných regulačních ustanovení, odpovídá uživatel. Společnost Dulapa s.r.o. se v tomto ohledu zříká odpovědnosti.Dulapa s.r.o. si vyhrazuje právo požadovat, aby mu obchodní prodejci poskytli veškerou dokumentaci potvrzující jejich totožnost a jejich adresu (například v případě francouzských prodejců: osvědčení o založení nebo občanský průkaz, číslo SIRET [registrace společnosti] nebo SIREN číslo francouzského bankovního účtu), aby bylo možné po celou dobu existence jejich účtu a po dobu pěti (5) kontrolovat a uchovávat informace týkající se totožnosti obchodních prodejců a jejich kontaktních údajů a dokladů totožnosti. ) roky po zrušení jejich účtu.

 

12.3.3. Vrací seObchodní prodejci berou na vědomí, že pokud Kupující vrátí Produkt z důvodu nedodržení popisu na Produktové stránce nebo proto, že porušuje tyto VOP a / nebo zákonné povinnosti příslušného Obchodního prodejce, nemusí Obchodní prodejci odmítnout vrátit produkt (a náklady na přepravu související s objednávkou) kupujícímu nebo opravit produkt (pokud je to přiměřeně možné) podle uvážení kupujícího, v každém případě v přiměřené lhůtě.Pokud bude Transakce zrušena na základě uplatnění práva Kupujícího odstoupit od prodeje nebo v případě shody shody u Produktu, padělaných Produktů nebo Produktů, jejichž prodej je zakázán, a Prodávající požaduje vrácení dotčeného Produktu musíte informovat Dulapa s.r.o. pomocí kontaktního formuláře FAQ, který je k dispozici na následující adrese: http://faq.Dulapa s.r.o.collective.com/hc/fr. Prodejce poté musí zaplatit společnosti Dulapa s.r.o. fixní poplatek ve výši 12 GBP včetně daně za padělaný a / nebo nevyhovující předmět, který odpovídá minimálním manipulačním nákladům (náklady spojené se zasláním produktu společnosti Dulapa s.r.o. a náklady spojené s opětovným zakoupením zaslání produktu prodejci) a musí společnosti Dulapa s.r.o. vrátit peníze, které obdržela v rámci prodeje, a případně také náklady na přepravu související s objednávkou. V takovém případě má Prodávající období jednoho (1) roku na reklamaci zboží a na zaplacení poplatku ve výši dvanácti (12) eur (nebo ekvivalentu v jiné měně při příslušném konverzním kurzu). Pokud nezaplatíte poplatek v této lhůtě, bude to automaticky mít za následek povolení společnosti Dulapa s.r.o. ke zničení předmětu jakýmkoli způsobem, který bude považován za nezbytný. 12.3.4. Informace o schválení a zpracování nabídekPodmínky schváleníKaždá osoba, která dosáhla plnoletosti a má platný účet ve Dulapa s.r.o., může inzerovat Produkt k prodeji na platformě Dulapa s.r.o.. Majitel účtu může působit jako obchodní nebo soukromý provozovatel.Podmínky upravující odstranění nabídekNabídka k prodeji nemusí být zveřejněna nebo může být společností Dulapa s.r.o. stažena z následujících důvodů:- nabízený produkt je zakázaným produktem ve smyslu tohoto termínu v podmínkách používání společnosti Dulapa s.r.o., protože je v rozporu s veřejnou morálkou nebo je jeho prodej zakázán podle zákonných, regulačních nebosmluvní ustanovení. To se mimo jiné týká Produktů, které představují padělané zboží nebo které jsou prodávány v rozporu se selektivními nebo exkluzivními distribučními sítěmi; – na stránce produktu nabídky je chyba; – kolektivní účet Dulapa s.r.o. prodávajícího produktu je pozastaven nebo zrušen z jakéhokoli důvodu;  Klasifikace nabídek k prodeji na stránkách s výsledkyVýchozí klasifikace: nabídky jsou standardně tříděny na základě výběru našich redakčních týmů, „našeho výběru“, který bere v úvahu následující faktory: cena, kategorie (muži / ženy), kategorie produktu (kožené zboží, doplňky, oblečení, šperky, vintage, dětský, životní styl), zastoupení různých značek.Klasifikace „líbí se“: položky, které jsou zahrnuty v klasifikaci „líbí se“, jsou ty, které splňují kritérium „módní relevance“. Toto kritérium je založeno na módních trendech vyplývajících z rozhodnutí našich redakčních týmů, které vybírají módní, nadstandardní a luxusní zboží, aby sestavily katalog obsahující nejinspirativnější kousky se zvláštním zájmem nebo hodnotou pro uživatele.Personalizovaná klasifikace: Kupující si mohou zvolit další kritérium pro třídění nabídek k prodeji v souladu s následujícími kritérii třídění:- „nejaktuálnější“, „nejnovější“: Produkty jsou tříděny na základě data vytvoření jejich Produktové stránky na naší platformě; – „nejméně nákladné“: Produkty jsou řazeny od nejméně nákladných po nejdražší; – „nejdražší“: Produkty jsou řazeny od nejlevnějších po nejméně drahé; – „nejpopulárnější“: Produkty jsou uvedeny na základě módních trendů vyplývajících z možností našich redakčních týmů, které vybírají módní, nadstandardní a luxusní zboží, aby sestavily katalog obsahující nejinspirativnější kousky se zvláštním zájmem nebo hodnotou pro uživatele .Různá ustanovení

 

  1. Doba trvání a platnostUživatelé se těmito podmínkami řídí od okamžiku, kdy je přijmou při přístupu na web nebo při registraci na webu, až do zrušení svého účtu bez ohledu na to, zda provádějí jakékoli transakce. Dulapa s.r.o. je oprávněna kdykoli, bez předchozího upozornění a bez povinnosti zdůvodnit své rozhodnutí, upravit své Všeobecné obchodní podmínky, aniž by z toho vyplývala jakákoli odpovědnost. V případě významné změny některého z ustanovení těchto podmínek budou uživatelé, kteří předem přijali své podmínky, povinni přijmout novou verzi těchto podmínek. Platí všeobecné podmínky, které jsou platné v den, kdy uživatel použije webovou stránku nebo zakoupí produkt, v závislosti na povaze změn provedených ve všeobecných podmínkách. 14. Přerušení služby a odstoupeníV případě nedodržení jednoho nebo více ustanovení těchto Podmínek (například v případě nezaplacení jakýchkoli peněz splatných ve stanovených časových lhůtách nebo porušení těchto Podmínek), ať už je toho svědkem Dulapa s.r.o. nebo je důvodem k oprávněné stížnosti jiných uživatelů, může Dulapa s.r.o. dočasně přerušit přístup uživatele ke službám Dulapa s.r.o., například do vyřešení sporné situace.Pokud lze porušení napravit, ale k takové nápravě nedojde do dvou (2) kalendářních dnů od oznámení nesrovnalostí, kterých byla společnost Dulapa s.r.o. svědkem, má společnost Dulapa s.r.o. právo trvale zabránit uživateli v přístupu ke službám. Tomuto neodvolatelnému odebrání přístupu uživatele bude předcházet zaslání e-mailu dotyčnému uživateli, který je bude informovat o tomto blížícím se opatření a důvodech jeho přijetí, a to bez jakýchkoli dalších formalit a bez ohledu na jakoukoli náhradu, za kterou může Dulapa s.r.o. požadovat jakoukoli ztrátu nebo škodu, která jí vznikla.Kromě toho může Dulapa s.r.o. ukončit poskytované služby právem, bez předchozího upozornění, s okamžitou účinností, pokud chování uživatele představuje závažné porušení těchto podmínek, jako například, : otevření několika účtů, podvodné použití platebních metod, pokus o podvod nebo jakýkoli jiný trestný čin. Takové opatření nezakládá právo společnosti Dulapa s.r.o. na jakékoli odškodnění a společnost Dulapa s.r.o. je sama oprávněna požadovat náhradu jakékoli ztráty nebo škody, které by jí mohly vzniknout.

 

  1. StížnostiKaždý uživatel, který si přeje podat stížnost na Dulapa s.r.o. týkající se webových stránek, může zaslat dopis společnosti Dulapa s.r.o. na výše uvedenou adresu, odeslat žádost prostřednictvím kontaktního formuláře FAQ, který je k dispozici na adrese http://faq.Dulapa s.r.o.collective.com, nebo zavolat Dulapa s.r.o. Kolektivní horká linka na +33 [0] 9 70 25 37 37. Tuto e-mailovou adresu a toto telefonní číslo nemohou uživatelé použít k uplatnění nároků nebo stížností týkajících se jiného uživatele; za tímto účelem musí použít kontaktní údaje uvedené v předchozí části. 16. ZprostředkováníV případě sporu mezi uživatelem a společností Dulapa s.r.o. společnost Dulapa s.r.o. doporučuje, aby uživatel kontaktoval společnost Dulapa s.r.o. s cílem pokusit se spor vyřešit smírně. Dulapa s.r.o. v tomto ohledu informuje uživatele o existenci alternativních způsobů řešení sporů, jako recenze nebo arbitráž. Dulapa s.r.o. je členem francouzské Fédération du ecommerce et de la vente à distance (federace elektronického obchodu a prodeje na dálku – FEVAD), která nabízí zprostředkovatelskou službu pro spory související s elektronickým obchodem (e-Commerce Mediation Unit of FEVAD, 60 rue la Boétie, 75008 Paříž, Francie – http://mediateurfevad.fr). Dulapa s.r.o. se zavazuje dodržovat Kodex chování pro elektronický obchod a zásilkový prodej FEVAD.Uživatel si může tyto dokumenty kdykoli prohlédnout na webových stránkách http://www.fevad.com.Uživatel může dále kontaktovat platformu Evropské komise pro řešení sporů na této adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/17. Rozhodné právo a řešení sporůTyto podmínky se řídí francouzským právem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se na tyto podmínky nevztahuje. Nic v těchto VOP neovlivňuje práva uživatele jako spotřebitele se sídlem v EU spoléhat se na závazná ustanovení místních zákonů své země pobytu.Pokud se stranám nepodaří dosáhnout smírného urovnání sporu, společnost Dulapa s.r.o. a uživatel souhlasí s tím, že jej podřídí jurisdikci francouzských soudů. Podmínky tohoto článku nebudou mít za následek zbavení spotřebitelů práva zahájit soudní řízení nebo se bránit před soudním řízením v zemi, kde mají bydliště nebo bydliště, ani je nezbaví ochranných opatření stanovených v jejich prospěch platná pravidla a předpisy země jejich pobytu.
Menu